ᠡᠪᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/2/26
             ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ᠵᠠ᠊·ᠣᠷᠭᠢᠯ ︵ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ︶ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠦᠢᠯᠡᠲᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠡᠪᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠦᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠬᠥᠬᠡ ᠮᠥᠰᠥᠲᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠦᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢᠬᠥᠨᠥᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠳᠡᠨ ᠥᠰᠴᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡᠭᠤᠨᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠬᠥᠯᠳᠡᠮᠡᠷᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠦᠭᠤᠶᠤᠯᠲᠠ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠨᠭᠤᠣᠯᠴᠢ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠᠬᠠᠬᠢᠷ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠬᠠᠰᠢᠷ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠᠬᠠᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠨ᠎ᠠᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ᠎ᠠᠬᠠᠬᠢᠷ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠣᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠳᠬᠡᠷᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠨ᠎ᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备10000440号